wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Budowa traktu spacerowego

Data publikacji projektu:

4 lipca 2018

Planowany termin realizacji:

21 listopada 2019

Koszt całkowity:

415 210,09 zł

Wartość dofinansowania:

219 462,00 zł

Cel operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę traktu spacerowego wzdłuż średniowiecznych murów obronnych przy ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich.

Zakres:

Przebudowa istniejącej gminnej drogi gruntowej – ul Forteczna Zachodnia na działce 115/1 na odcinku 312 m w zakresie: budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji, jako ciągu komunikacyjnego wzdłuż wewnętrznej linii istniejących średniowiecznych murów z wykonaniem przyległych trawników i remontem istniejących zjazdów. Zakup 4 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. donic na trakt spacerowy wraz z dostawą. Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w robót.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1szt.

Nazwa operacji:

„Budowa traktu spacerowego – ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich”

Umowę o dofinansowanie operacji w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Strzelce Krajeńskie podpisała w dniu 04.07.2018r. Po wyłonieniu Wykonawcy, w roku 2019 rozpoczęto prace związane z budową traktu spacerowego: wykonano korytowanie, podbudowę oraz ułożono nawierzchnię z kostki granitowej oraz płyt betonowych. Prace zakończyły się we wrześniu 2019r.Następnie zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze oraz donice. Realizacje operacji zakończono do 21.11.2019r. Trakt spacerowy został udostępniony mieszkańcom i turystom, dając możliwość bezpiecznego przemieszczanie się i spędzanie wolnego czasu mieszkańcom i turystom.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

“Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Logo projektu