wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Rozbudowa i przebudowa ulicy Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Krajeńskich

Planowany termin realizacji:

28 sierpnia 2020

Koszt całkowity:

6 304 704,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 032 810,00zł (50% kosztów kwalifikowalnych) - Wojewoda Lubuski

Opis zadania:

W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa drogi gminnej nr 103104F ul. Brygady Saperów na dł 308m wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz przebudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

W ramach zadania, jako koszt niekwalifikowalny, zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania na ul. Targowej (połączenie z ul.Południową i ul.Targową),  fragmentu drogi na ul. Brygady Saperów (od ul. Wojska Polskiego do DK nr 22) w celu zamknięcia ciągu komunikacyjnego i połączenia z DK nr 22 oraz przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 103125F ul. Ludowa w Strzelcach Krajeńskich. Koszty niekwalifikowane dotyczą również odprowadzenia kanalizacji deszczowej.

W ramach wnioskowanego zadania planuje się: wykonanie jezdni asfaltowej dla parametrów drogi -klasa L, kategoria ruchu KR-2 (droga jednojezdniowa dwukierunkowa szerokość od 5,50m, długość bez zmian), wykonanie chodników o nawierzchni z płytek betonowych i kostki granitowej (szerokość dostosowana do stanu istniejącego, powyżej 2m, dł.łączna 606m), wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych (pow. 65m2 i 309m2), wykonanie stanowisk postojowych (z kostki betonowej starobruk, szer. 2,5m, dł.5,0m), wykonanie zatoki autobusowej z peronem, wykonanie 1 wyniesionego skrzyżowania oraz 1 przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Targową (na której ze środków własnych gminy jako koszt niekwalifikowalny zostanie wybudowane wyniesione skrzyżowanie), wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (15 studni i 26 studzienek ściekowych ulicznych), wykonanie przebudowy oświetlenia drogowego (m.in. linia zasilająca, 10 punktów oświetleniowych).

W ramach kosztów niekwalifikowanych przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, usunięcie kolizji sieci elektr., wykonanie połączenia kanalizacji deszczowej do kolektora, a także roboty na skrzyżowaniu na ul. Targowej i fragment ul. Brygady Saperów (od ul. Wojska Polskiego do DK nr 22). Przebudowę części ul. Ludowej o dł. 161m (odcinek nr 2) zaplanowano jako odrębne przedsięwzięcie, komplementarne do przebudowy ul. Brygady Saperów.