wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert - dotacje dla NGO

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2021r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  • Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych.
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać w terminie do 24 lutego 2021 roku do godz. 14.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 48, osobiście lub drogą pocztową.

Red. Patryk Bagiński