Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

20 października 2023

Data zakończenia konsultacji:

24 listopada 2023

Zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacji online

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy ul. Aleja Wolności 48,   66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl, tel; +48 95 7631130; dalej zwany Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor-odo@strzelce.pl,  tel.: +48 504 976 690 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. realizacji obowiązków prawnych i zadań publicznych związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – w szczególności art. 5a oraz innymi przepisami szczególnymi w związku z art. 6 pkt 1 lit. c i e RODO).
 5.  w celach kontaktowych – adres email, numer telefonu. Wyjaśniamy, iż podanie danych dodatkowych („nieobowiązkowych”) może być to np. adres e-mail czy numer telefonu odbywa się na podstawie państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych  stanowi Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie przez administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie zgody – a Państwo ją cofną – usuniemy dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu, tj. dane w takiej sytuacji będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.
 7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (hosting poczty e-mail, obsługa informatyczna, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 11. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych;
 • ,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy danych nieobowiązkowych wskazanych we wniosku: adres e-mail, numer telefonu; pozostałych danych nie możemy usunąć ponieważ mamy obowiązek ich przetwarzania (ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.