wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian
śr. 16 czerwca 2021

Można zgłaszać uwagi do oferty “Sieć Życia Seniorów”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 29021 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Sieć Życia Seniorów”

W dniu 14 czerwca 2021r. roku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wpłynęła oferta Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej z siedzibą w Łodzi na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą:  „Sieć  Życia Seniorów”. Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego \i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: profilaktyka@strzelce.pl, biuletyn@strzelce.pl,
  2.  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
  3. osobiście poprzez złożenie pisma w Punkcie Informacji (pokój nr 3, parter) Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl, na stronie internetowej http://www.strzelce.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Red. Patryk Bagiński